Equmeniakyrkans framtid Örebro – Fokusgrupper

Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förändrar mig, dig och världen.

Målet med fördjupat samarbete mellan Equmeniakyrkans församlingar i Örebro är att stärka den kristna tron inom församlingarna, effektivare nå ut med vad tro på Jesus innebär till medborgarna i Örebro och stötta det internationella arbetet.

Vi vill arbeta för ett gott hållbarhetsarbete och därmed stärka det kristna hoppet och framtidstron.

Equmeniakyrkan i Örebro kan genom ett gemensamt arbete vara resurssnålare och mer flexibla för förändring.

Du inbjuds att vara med i detta förändringsarbete.

Välj vilken eller vilka fokusgrupper du vill vara med i. Skriv upp ditt namn på anslaget som finns i kyrkan!

Fokusgrupp 1: fastigheter, underhåll

Nuläge

Fem kyrkobyggnader med i fyra fall hög ålder och i viss mån eftersatt underhåll. Förvaltningen tar tid o kraft från församlingarnas medlemmar, då extern förvaltning är för dyr. Sammantaget ger församlingarnas fastigheter en nettokostnad på ca 500 tkr/år. (totalt ca 1 000 tkr och hyresintäkter ca 500 tkr). Avsättning till reparationer och underhåll sker inte i önskad omfattning.

Fördel

Med färre kyrkobyggnader minskar totalkostnaderna för fastighetsunderhåll. Både i kronor och i nedlagd tid.

Mer av vårt offrande kan användas till aktiva insatser för Guds rike i Örebro och i världen.

En gemensam fastighetsförvaltning får en bättre överblick av behoven och kan planera underhåll långsiktigt (underhållsplan). Ger en bättre ekonomisk kalkyl som kan skapa bra ekonomiplanering för framtiden avseende fastighetsunderhåll.

Alla ”problem” behöver inte lösa inom flera grupper, utan i en organisation.

Fokusgrupp 2: färdplan och nyplantering

Nuläge

Den gemensamma satsningen att aktualisera kyrkoledarbrevet Färdplan, har skapat positva och gemenskapsfrämjande samlingar i våra församlingar.

En mindre grupp driver ett arbete att finna nya medlemmar i Guds församling genom hemgrupp och deltagande vid offentliga quizkvällar.

Fördel

Genom att vara fler som samtidigt får del av Guds budskap, blir vi tllsammans stärkta i tro och mer motiverade att var och en och tillsammans bidra till det lokala engagemanget att sprida Guds budskap. Genom att finnas med i ett större sammanhang är det lättare att skapa kontakter och att kunna få de resurser och det stöd, personella och ekonomiska, som kan komma att behövas.
Nyplanteringen också viktig för församlingarna som indikator på behov och verksamhetsformer som kan utveckla verksamheten.

Fokusgrupp 3: sång och musik

Nuläge

Idag har vi musikledare anställda på mindre deltidstjänster i de olika församlingarna. Körer finns, några är små med få deltagare. Körer finns för olika åldrar. Blåsorkester finns även.

Fördel

Ett gemensamt musikarbete kan skapa bättre gemenskap o glädje, när fler deltar i till exempel körsång. Livskraftiga körer och musikgrupper i olika åldra skapar ett positivt klimat och fler kan förväntas vilja delta i dessa.

Fokusgrupp 4: barn och ungdomsarbete

Nuläge

Ungdomsarbetet är litet i omfattning och bedrivs under flera paraplyn.

Vi har inte så mycket konkret att erbjuda de som finns i en församling, då det kan vara svårt att gå till en annan kyrka, när barn blir tonåringar, tonåringar blir seniorer.

Arbetet för studenter är litet.

Gemensamt program fanns (h22 v23).

Från och med hösten 23 finns en ungdomsledare vars tjänst som delvis är avsedd för gemensamt ungdomsarbete.

Fördel

Ett samlat Equmenia med ansvarig gemensam ungdomsledare skapar tillhörighet och glädje när fler barn o ungdomar kan träffas till olika aktiviteter i olika åldrar. Möjligt att kunna vara en attraktiv organisation som skapar positiva mötesplatser för unga i Örebro.

Fokusgrupp 5: personal, expedition, organisation och ekonomi

Nuläge

Alla församlingar brottas med att ha en ”grundbemanning” med i stort ganska lika kompetenser. Det kan vara svårt att rekrytera till exempel pastor som täcker alla tänkbara kompetenser i behovskartan.  Många kämpar med personalkostnaderna och flera tjänster finansieras med tillfälliga fondmedel och/eller belastar församlingarnas kapital. Varje församling har egen hantering av alla kontorsgöromål. Det spänner över allt från annonsering, information, ekonomihantering, inköp, lokaluthyrning o personaladministration mm mm. Tungrott att göra samma saker på fem olika ställen med en svårighet att få tillräckligt med frivilliga krafter till alla uppgifter. Personalgruppens gemensamma ”onsdagsexpedition” är ett positivt och gott exempel på att samarbete är positivt och gynnar vårt gemensamma arbete.

Fördel

Med en gemensam personalgrupp inom de fem församlingarna, kan vi efter hand söka och anställa pastorer, diakoner, ungdomsledare, musikledare, administratörer mm, utifrån de behov som finns vid var tid. En mer komplett personalgrupp, där olika kompetenser mixas till en god enhet för Equmeniakyrkan i Örebro. En gemensam och flexibel personalgrupp kan arbeta effektivt i de delar av Örebro där vi vid var tid bedriver verksamhet. Mindre tid kan ägnas åt ”samma sak” om vi till exempel har två-tre gudstjänster per söndag i stället för fem. En samlad expedition med måhända anställd ansvarig, kan förenkla många av de rutinarbeten som nu utförs på fem olika ställen. Genom ett gemensamt arbete kan vi med mindre totalt nedlagda resurser i tid och pengar nå en effektiv hantering av dessa för församlingarna nödvändiga arbetsuppgifter. Mer tid o pengar till vår huvuduppgift. Gemensam mediekontakt och kalender som sker sammanhållet, skapar bättre tillhörighet mellan församlingarnas medlemmar. Det ger också möjligheten att det alltid finns en pastor eller diakon i tjänst under hela året.

Fokusgrupp 6: externa kontakter och aktiviteter

Nuläge

Equmeniakyrkan i Örebro upplevs inte som en aktiv samhällsaktör i dag. Församlingarnas verksamhet sker ”inom väggarna” till största delen och kyrkorna uttalar sig inte nämnvärt i media. Få personer i respektive församling som kan agera i olika frågor, gör oss till en svag aktör.

Fördel

En gemensam Equmeniakyrka i Örebro kan utifrån behov agera snabbt och kraftfullt i olika samhällsfrågor, såsom flyktingfrågor, miljöarbete, arbete för utsatta medmänniskor mm mm. Några få från olika kyrkor kan tillsammans bli en stark röst.

Samarbetet med andra församlingar kan även främjas. Kanske utveckling av en särskild press och mediakontakt.

Fokusgrupp 7: socialt arbete, diakoni, äldre

Nuläge

Arbete för de äldsta i församlingarna finns i form av olika dagträffar. En del medlemmar i RPG (Riksförbundet Pensionärers Gemenskapsgrupper). Likartat arbete bedrivs och det är arbetsamt och tidskrävande att skapa meningsfulla och engagerande programaktiviteter.

Det sociala arbetet bland de äldsta sköts av pastorer och i någon församling diakon. Även enskilda medlemmar gör värdefulla insatser.

Vissa församlingar är engagerade i lokala sociala projekt.

Församlingarna är alla medlemmar i Örebro Stadsmission.

Fördel

En gemensam social samordning av diakoniarbetet bör upplevas positivt, då fler behov kan tillgodoses, med gemensam diakonal tjänst.

Med en gemensam planering av äldreträffar kan ett attraktivt och givande program skapas för fler av färre personer och den nedlagda arbetstiden blir inte så betungande för så många.

En enklare kontaktyta, som kan generera snabbare beslut och större insatser gentemot till exempel Örebro Stadsmission.

Fokusgrupp 8: Örebro med omnejd

Nuläge

Det finns idag ett antal Equmeniakyrkans församlingar i Örebro kommun, vilka bedriver verksamhet som i mycket delar den problematik vi inom ”staden” nu försöker hantera.

De saknar kanske en större gemenskap, utan att bli utplånade där de har sitt verksamhetsområde.

Fördel

Det arbete vi förhoppningsvis kommer att skapa i Örebro kan skapa mervärde för alla om även små församlingar i kransområdet involveras i gemenskapen ”Equmeniakyrkans församlingar i Örebro”.

Fokusgrupp 9: internationella frågor och mission

Nuläge

Efter en tid av låg aktivitet har den gemensamma gruppen för internationellt arbete skapat ett nyväckt intresse för missionsfrågor. Arbetet med ”världens fest” har skapat en god gemenskap mellan församlingarna. Med de nedskärningar som sker från myndighetshåll på stödjande insatser i den fattiga delen av världen är det ett område som kräver mer engagemang.

Fördel

Ett gemensamt missionsarbete kan lättare skapa engagemang inom våra församlingar samt ge en större tyngd till vår röst i samhället till förmån för arbetet på våra missionsfält. Fler engagerade tillsammans blir ett mer verkningsfullt o stimulerande arbetssätt. Det kan ge betydelsefulla följdverkningar på våra missionsfält.